top of page

REGULAMIN

 

Szanowni Klienci! W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów, a także w celu podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Strefy Skóry.

Regulamin świadczenia usług w gabinecie kosmetologicznym Strefa Skóry:

1. Postanowienia ogólne:

1.Niniejszy regulamin świadczenia oraz sprzedaży usług, zwany dalej “Regulaminem” określa:

 1. zasady korzystania z usług, które są świadczone przez Gabinet Strefa Skóry

 2. zasady oraz tryb zawierania umów sprzedaży stacjonarnej pomiędzy Klientami a Gabinetem Strefa Skóry

 3. Klienci Gabinetu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

 4. Skorzystanie z oferty Gabinetu oznacza akceptację Regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 5. Pojęcie “Gabinet” użyte w niniejszym Regulaminie oznacza gabinet kosmetologiczny i trychologiczny prowadzone na terenie Polski przez następujące podmioty gospodarcze:

1. Strefa Skóry Magdalena Gurazda

ul. Mazurska 44/ U3 70-416 Szczecin

NIP: 8561924705

REGON: 388454690

2. Strefa Skóry Daria Wysocka

ul. Mazurska 44/U3 70-416 Szczecin

NIP: 8542434199

REGON: 388465161

 

2. Definicje:

Słowa użyte w niniejszym Regulaminie zaczynające się wielką literą mają następujące znaczenie:

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia oraz sprzedaży usług w Gabinecie Strefa Skóry

Cennik – aktualny cennik usług i towarów znajdujący się w ofercie Gabinetu Strefa Skóry, wyrażony w złotych polskich, kwoty podane w cenniku są kwotami brutto.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług będących w ofercie Gabinetu Strefa Skóry.

Umowa – umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a Gabinetem Strefa Skóry. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Gabinetu Strefa Skóry, rezerwacja terminu oznaczają zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług i są równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Usługi - usługi świadczone w Gabinecie w ramach działalności gospodarczej.

Zabieg – czynność kosmetyczna, kosmetologiczna oraz trychologiczna, również z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, wykonywana u Klienta w ramach Usług świadczonych przez Gabinet.

Sprzedawca - przedsiębiorca, o którym mowa w punkcie 1.4 Regulaminu.

Pracownik - osoba, która świadczy Usługę w Gabinecie.

Dzień Roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pakiet Zabiegów - większa liczba Zabiegów (3 Zabiegi lub więcej), które są sprzedawane przez Gabinet Strefa Skóry w ramach jednorazowo płatnego pakietu. Jego cena jest niższa niż suma pojedynczych poszczególnych Zabiegów zawartych w określonym pakiecie.

Voucher Podarunkowy - inaczej zwany bon podarunkowy, karta podarunkowa, czyli bon na usługi, który jest sprzedawany w formie papierowej. Uprawnia posiadacza do zakupu Usługi w Gabinecie, od wartości limitu kwotowego określonego w treści bonu podarunkowego.

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019r. poz.1145- tekst jednolity).

3. Wykonywanie Zabiegów:

 1. Przed przystąpieniem do Usługi Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad. Przedmiotem wywiadu jest ustalenie czy nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia Zabiegu oraz określenie czy wykonanie Zabiegu nie powoduje ryzyka wystąpienia skutków ubocznych. Bazując na przeprowadzonym wywiadzie ustalane są także zalecenia okołozabiegowe.

 2. Klient ma obowiązek udzielić Pracownikowi Gabinetu prawdziwych informacji, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za następstwa Zabiegu (skutki uboczne), które są wyłączną przyczyną nieprawdziwych informacji świadomie podanych przez Klienta.

 3. Klient ma obowiązek podania wszelkich dolegliwości mogących stanowić przeciwwskazanie do Zabiegu.

 4. Podczas wykonywanej u Klienta serii Zabiegów w odstępach czasowych większych niż 14 dni, przed przystąpieniem do kolejnego Zabiegu, Klient ma obowiązek poinformować Gabinet o wszelkich zmianach w zakresie informacji podanych podczas uzupełniania wywiadu.

 5. Osoby niepełnoletnie, w wieku poniżej 18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy biorą pełną odpowiedzialność za osoby małoletnie, podpisując stosowne oświadczenie.

 6. Gabinet może uzależnić wykonanie danej Usługi od wykonania Klientowi tzw. próby. Ma ona na celu ocenę reakcji Klienta na wykonany Zabieg oraz na ocenę ryzyka wystąpienia skutków ubocznych lub powikłań okołozabiegowych. Próba wykonywana jest na niewielkim fragmencie ciała.

 7. Gabinet ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu w przypadku: wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, zdrowia i higieny Klienta, odmowy udzielenia przez Klienta informacji, o których jest mowa w 3.1., a także gdy z okoliczności jasno wynika, że podane przez Klienta informacji są nieprawdziwe.

 8. Podczas wykonywanego Zabiegu Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Pracownika o pogorszeniu samopoczucia, występowaniu dolegliwości bólowych lub innych objawów, które wywołują niepokój.

 9. Pracownik ma obowiązek udzielić Klientowi wszystkich informacji na temat Zabiegu. Poinformować o ryzyku, które wynika z jego przeprowadzenia, o możliwych skutkach ubocznych oraz przeciwwskazaniach.

 10. Klient ma prawo do otrzymania informacji o sposobie wykonania Zabiegu oraz o parametrach i preparatach zabiegowych.

 11. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy Gabinetu.

 12. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie, skrócenie lub wydłużenie godzin pracy.

 13. W celu rezerwacji terminu Zabiegu należy zapisać się poprzez:
  a) kontakt telefoniczny pod numerem: 737888706
  b) wiadomość mailową na adres: strefaskory@gmail.com
  c) formularz na stronie www.strefaskory.com/kontakt
  d) osobisty kontakt z kosmetologiem pracującym w Gabinecie
  e) recepcję Gabinetu

 14. Za Usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w Gabinecie. O wszystkich cenach Zabiegów Klient jest informowany przed rozpoczęciem Usługi.

 15. Zakres zabiegu i jego cena może ulec zmianie po wcześniejszym ustaleniu zabiegowca z Klientem.

 16. Na zarezerwowane Zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia Klienta, może nastąpić konieczność skrócenia Zabiegu lub jego odwołania. Istnieje także możliwość zmiany Zabiegu na inny, krótszy.

 17. W przypadku opóźnienia leżącego po stronie Gabinetu, Zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

 18. Na umówione zabiegi Klient zgłasza się osobiście, bez osób towarzyszących, zwierząt oraz dzieci.

 19. Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji do godziny 16:00 dnia poprzedzającego rezerwację, nie będzie mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem dostępności wolnych terminów w Gabinecie. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów Gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów przy jednorazowym poinformowaniu Klienta.

 20. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu w terminie do godziny 16:00 dnia poprzedzającego rezerwację, zabieg ten uznaje się za wykonany. Skutkuje to zmniejszeniem liczby zabiegów w Pakiecie o ten Zabieg. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms, drogą mailową: strefaskory@gmail.com .

 21. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia innego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani.

 22. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klient będzie informowany o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

 23. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy zapisania klienta, który wielokrotnie nie przychodził na umówione wizyty.

 24. W Gabinecie uprasza się klientów o zachowanie ciszy podczas wykonywania Zabiegów.

 25. W przypadku niestosownego zachowania Klienta na terenie Gabinetu lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu udzielanych świadczeń, Pracownik ma prawo odmówić lub przerwać Zabieg i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu Gabinetu. W trakcie takiej sytuacji Gabinet ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.

 

4. Warunki sprzedaży Usług:

 1. Umowy między Gabinetem a Klientem zawierane są w języku polskim.

 2. Informacje na temat Usług oraz aktualnych promocji znajdują się w Gabinecie, na stronie internetowej www.strefaskory.com oraz na oficjalnych profilach Gabinetu w mediach społecznościowych.

 3. Usługi w Gabinecie sprzedawane są w postaci pojedynczych Zabiegów, Pakietów Zabiegów oraz Voucherów Podarunkowych.

 4. Ceny Usług podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).

 5. Do zakupionej Usługi Klient otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT Klient ma obowiązek poinformować o tym Gabinet podczas dokonywania płatności.

 6. Klient może dokonać płatności za pomocą gotówki, karty płatniczej, karty kredytowej oraz przelewu internetowego.

 7. Wszystkie informacje, które zawarte są na stronie internetowej oraz na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Gabinetu, odnoszące się do Zabiegów, Voucherów Podarunkowych oraz Pakietów Zabiegów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 8. Zakupione w Gabinecie Usługi Klient może wykorzystać w ciągu 1 roku od daty zakupu. Wyjątkiem są Vouchery Podarunkowe, których okres wykorzystania określony jest w punkcie 4.9 Regulaminu.

 9. Vouchery Podarunkowe mają ograniczony okres ważności, który jest wskazany w ich treści. Okres ważności Voucherów ustalany jest indywidualnie, natomiast nie jest dłuższy niż 6 miesięcy od dnia jego zakupu.

 10. Vouchery Podarunkowe nie mogą być wymienione na gotówkę.

 11. Po terminie określonym w punkcie 4.8 i 4.9 Regulaminu, zakupione Zabiegi oraz Vouchery Podarunkowe tracą ważność i nie będzie można ich wykorzystać po upływie tego terminu.

 12. Termin wskazany w punkcie 4.8 i 4.9 Regulaminu jest jednocześnie datą wygaśnięcia umowy między Gabinetem a Klientem.

 13. Usługi mogę być sprzedawane w ramach ofert promocyjnych, które są ograniczone czasowo. Szczegółowe warunki ofert promocyjnych podane są w Gabinecie, na stronie internetowej www.strefaskory.com oraz na oficjalnych profilach Gabinetu w mediach społecznościowych.

 14. Rabaty, zniżki, promocje oraz Vouchery Podarunkowe udzielone Klientowi nie sumują się.

 15. W momencie, gdy względy zdrowotne uniemożliwiają wykorzystanie przez Klienta zakupionych Zabiegów istnieje możliwość zamienienia zakupionych Zabiegów na inne Zabiegi lub przekazaniu tych Zabiegów osobie trzeciej (wymagana jest pisemna zgoda Klienta na wykorzystanie zabiegów przez inną osobę fizyczną). W przypadku wymiany zakupionego Pakietu Zabiegów na inny zabieg suma wartości wykorzystanych Zabiegów przeliczana jest według cen pojedynczych Zabiegów.

 

5. Odpowiedzialność:

 1. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu, z zastrzeżeniem punktu 3.2 Regulaminu.

 2. Nieosiągnięcie efektu Zabiegu oczekiwanego subiektywnie przez Klienta (w momencie gdy zabieg został przeprowadzony zgodnie z zasadami sztuki oraz zachowanie szczególnej staranności zabiegowca) nie stanowi nienależytego wykonania Usługi.

 3. Klient ma obowiązek niezwłocznego kontaktu z Gabinetem w momencie wystąpienia niepożądanych następstw Zabiegu, aby ocenić skutki oraz przyczyny powstałych następstw, a także ustalenie sposobu dalszego postępowania.

 4. Reklamacje wykonanych Usług mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdują się w punkcie 6 Regulaminu.

 5. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowywania bez nadzoru.

 6. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie pozostawione bez opieki na terenie Gabinetu.

 7. Gabinet zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia osób małoletnich do gabinetu zabiegowego.

 8. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność finansową za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Gabinetu dokonane przez osoby małoletnie.

 9. W Gabinecie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek.

 

6. Reklamacje:

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Usług mogą być składane pod rygorem nieważności ustnie, pisemnie do Gabinetu lub w formie mailowej na adres strefaskory@gmail.com .

 2. Gabinet zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 3. W reklamacji Klient musi zawrzeć swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy, datę oraz rodzaj zabiegu, opis problemu oraz ewentualnie załączyć zdjęcia.

 

7.Postanowienia końcowe:

 1. Gabinet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku zmian w Regulaminie wchodzą one w życie w terminie wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu podanej na stronie Gabinetu www.strefaskory.com .

 2. Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu, cennika oraz certyfikatów pracowników i sprzętów.

 3. Niezastosowanie się Klienta do Regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu za przeprowadzony Zabieg.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz.287- tekst jednolity).

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022 r.

bottom of page